Algemene voorwaarden online videocursussen van House of Training

1 Inleiding

Dank u wel dat u voor de diensten van ‘House-of-Training’ (‘House-of-Training-service’,  ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) heeft gekozen. Door te registreren voor de ‘House-of-Training-service’ en -website (samen de ‘House-of-Training-service’ of ‘service’) of deze te gebruiken, of door om het even welke inhoud of materiaal te openen die door ‘House-of-Training’ ter beschikking is gesteld via de service (de ‘inhoud’), gaat u een bindend contract aan met de House-of-Training-entiteit aangegeven onderaan dit document. De ‘House-of-Training-service’ omvat ook de House-of-Training-ondersteuningsgemeenschap, zoals verder beschreven in het onderdeel House-of-Training-ondersteuningsgemeenschap.

De ‘House-of-Training-service’ omvat sociale en interactieve kenmerken. Gebruik van ‘House-of-Training-service’ steunt op verschillende technische vereisten.

Uw overeenkomst met ons omvat deze gebruiksvoorwaarden (‘voorwaarden’) en ons Privacybeleid. (Naar de voorwaarden, het privacybeleid en om het even welke voorwaarden waarmee u instemt, zoals besproken in het onderdeel Volledige overeenkomst, wordt gezamenlijk verwezen als de ‘overeenkomsten’.) Als u de voorwaarden van de overeenkomsten wilt nakijken, kunt u de effectieve versie van de overeenkomsten op de website van ‘House-of-Training’ vinden. U erkent dat u de overeenkomsten gelezen en begrepen heeft, dat u deze overeenkomsten aanvaardt, en dat u instemt erdoor gebonden te zijn. Als u niet instemt met de overeenkomsten (of ze niet kan naleven), dan mag u de ‘House-of-Training-service’ niet gebruiken of mag u geen enkele inhoud consumeren.

Lees de overeenkomsten nauwkeurig door. Ze behandelen belangrijke informatie over aan u geleverde ‘House-of-Training-service’ en om het even welke vergoedingen, belastingen en kosten die we u aanrekenen. De overeenkomsten omvatten informatie over toekomstige wijzigingen aan de overeenkomsten, automatische hernieuwing, beperkingen in aansprakelijkheid en privacy-informatie.

Alle informatie die u tijdens de registratie heeft gegeven, kan tijdens het registratieproces verbeterd worden door terug te keren naar de voorgaande schermen en foutieve informatie te verbeteren.

Om de ‘House-of-Training-service’ te gebruiken en toegang te krijgen tot de inhoud, moet u (1) 18 jaar of ouder zijn. Voor minderjarigen is toestemming benodigd van een ouder of voogd voor toegang en inschrijving voor ‘House-of-Training-service’, (2) beschikken over het wettelijk recht om een bindend contract met ons aan te gaan en (3) woonachtig zijn in een land waar de service beschikbaar is. U belooft tevens dat alle registratie-informatie die u bij ‘House-of-Training’ indient waar, nauwkeurig en volledig is, en dat u instemt om dat altijd zo te houden.

Deze Abonnements servicevoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u ( ‘Deelnemer’ of ‘klant’ of  ‘u’, hierna te noemen ‘Abonnee’) en ‘House-of-Training’ B.V, de in Groningen gevestigde Besloten Vennootschap ( hierna te noemen ‘House-of-Training-service’), met betrekking tot de voorwaarden waaronder de ‘House-of-Training-service’ de Abonnee voorziet van toegang tot de diensten en inhoud.

Door op de gemarkeerd met ‘Ik accepteer’ knop te drukken, betekent dit dat de Abonnee instemt met deze algemene voorwaarden. De Abonnee stemt ermee in dat zijn instemming, elektronisch gegeven, dezelfde rechtsgevolgen zal hebben als wanneer zij persoonlijk ondertekend zou zijn door de Abonnee. Voor zover toegestaan door de wet, zijn deze Algemene Voorwaarden bedoeld om de bepalingen van het toepasselijke recht, die anders hun uitvoerbaarheid of effect zou kunnen beperken, te vervangen, omdat zij elektronisch werden ingevoerd. Gelieve een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden uit te printen of af te drukken voor toekomstig gebruik.

2. Wijzigingen aan de overeenkomsten.

Af en toe kunnen we, naar eigen goeddunken, wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten. Wanneer we materiële wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten, zullen wij u een duidelijke kennisgeving zenden, zoals gezien de omstandigheden gepast is, bijv. door een duidelijke kennisgeving te plaatsen binnen de service zelf of door u een e-mail te zenden. In sommige gevallen zullen wij u vooraf op de hoogte brengen, en zal uw voortgezette gebruik van de service nadat de wijzigingen zijn aangebracht gelden als uw aanvaarding van de wijzigingen. Zorg er daarom voor dat u al dergelijke kennisgevingen nauwkeurig leest. Als u onder de nieuwe versie van de overeenkomst niet verder gebruik wilt maken van de service, kunt u de overeenkomst teniet doen door contact met ons op te nemen.

3. Terminologie.

‘Abonnee’ ook wel aangeduid als ‘lid’, verwijst naar een persoon / entiteit / organisatie / instelling (‘Lidmaatschap voor Bedrijven’, ‘Lidmaatschap voor Individuele leden’ en de ‘Lidmaatschap voor Studenten’ ) dat het recht heeft op toegang tot het ‘House-of-Training-service’  via een Abonnementsvergoeding ( ‘betaald abonnement’), kado-abonnement of een Gratis proefperiode. Voorts kan een Abonnee een ‘Individueel-’ of ‘Groeps-’ Abonnee zijn.

Abonnement’ verwijst naar het recht op de van toepassing zijnde deel van ‘House-of-Training-service’ te gebruiken als een Abonnee in het kader van een betaald abonnement, kado-abonnementschap of een andere vorm van het recht en / of vergoeding voor toegang tot ‘House-of-Training-service’.

‘Abonnementsperiode’ betekent de tijdsperiode dat een Abonnee ‘House-of-Training-service’ kan gebruiken.

‘Code’ verwijst naar een code die verkregen kan worden door of in naam van  ‘House-of-Training’ (derde partij) met toegang tot (tijdelijk) lidmaatschap of (tijdelijk) toegang tot ‘House-of-Training-service’.

‘Diensten’ betekent ‘House-of-Training-service’ en de volledige inhoud en functionaliteit (inclusief, maar niet beperkt tot, alle informatie, tekst, afbeeldingen, video en audio, de Standaard Inhoud, de Oefen-bestanden en de documentatie met betrekking tot het voorgaande).

‘Geautoriseerde Eindgebruikers’ verwijst naar de leden van een Groeps Abonnement.

‘Gratis Proefperiode’ verwijst naar een tijdelijke recht om ‘House-of-Training-service’ te gebruiken zonder extra kosten tijdens de toegestane Gratis Proefperiode en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Voor een Gratis Proefperiode kan het inbrengen van betaalinformatie nodig zijn.

‘Gratis Service’ verwijst naar dat deel van het ‘House-of-Training-service’ dat voor een ieder vrijelijk toegankelijk is en waarvoor geen geldelijke vergoedingen worden gevraagd. Dit deel is publiekelijk toegankelijk.

‘Groeps Abonnementschap’ verwijst naar een entiteit, organisatie of instelling, die de diensten onderschrijft voor gebruik van medewerkers, studenten, docenten of andere eindgebruikers, etc..

‘Groeps Beheerder’ verwijst naar de beheerder van een Groepsabonnement.

‘House-of-Training’ verwijst naar de website www.house-of-training.nl en de hierop gepubliceerde videocursussen en -trainingen, diensten en bestanden die voor iedereen publiekelijk beschikbaar zijn.

‘House-of-Training-service’ verwijst naar de website www.house-of-training.nl en de hierop gepubliceerde volledige database van videocursussen en -trainingen, diensten en bestanden die alleen beschikbaar zijn voor de Abonnees van ‘House-of-Training’.

‘Individueel Abonnementschap’ verwijst naar een abonnement van één individu alleen ( ‘Individueel Abonnement’).

‘Ingangsdatum’ verwijst naar de datum dat ‘House-of-Training’ bevestigt toegangsrecht tot ‘House-of-Training-service’ aan de Abonnee te verschaffen.

‘‘Inschrijving House-of-Training’ betekent toegang tot ‘House-of-Training-service’ voor een Abonnee.

Kado Lidmaatschap’ verwijst naar een recht om ‘House-of-Training-service’ te gebruiken als een ontvanger van een geschenk, dat wil zeggen, de ontvanger hoeft geen betaalinformatie tijdens het registratieproces aan te bieden. Slechts de kado-code voldoet. De afzender van het Kado Lidmaatschap is niet als een Abonnee, maar de ontvanger van een Kado lidmaatschap zal als een Abonnee worden beschouwd, na aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

‘Licentie’ betekent de toestemming van ‘House-of-Training’ aan een Abonnee tot toegang tot de volledige database, de diensten en bestanden van ‘House-of-Training-service’.

‘Lidmaatschap’ betekent dat de diensten, de oefenbestanden en het standaard aanbod binnen de ‘House-of-Training-service’ beschikbaar zijn voor de Abonnee.

‘Oefenbestanden’ verwijst naar de bestanden (documenten, foto’s, enzovoort) die een Abonnee kan gebruiken ten behoeve van en gedurende de geldende cursus voor eigen en niet voor commercieel gebruik.

‘Proefperiode’ verwijst naar een gratis of tegen een betaalde vergoeding tijdelijke toegang tot ‘House-of-Training-service’.

‘Publieke website’ betekent dat gedeelte van de website die beschikbaar is voor iedere gebruiker/bezoeker zonder de noodzaak om een Abonnee te zijn.

‘Toestellen’ verwjst naar elk soort apparaat dat toegang heeft/kan hebben met  ‘House-of-Training-service’ en/of waarop inhoud van ‘House-of-Training-service’ gedownload dan wel opgeslagen, afgespeeld of op gepubliceerd kan worden.

Verificatie-informatie verwijst naar de vertrouwelijke accountgegevens van de Abonnee. Als persoonsgegevens, bankgegevens, gebruikersnaam, wachtwoord en overige vertrouwelijke gegevens.

‘Virus’ een artikel of apparaat (inclusief eventuele software, code, bestanden of programma), dat is ontworpen om te voorkomen, aantasten of anderszins een negatieve invloed heeft op de werking van een computer software, hardware of netwerken op elke telecommunicatiedienst, apparatuur of het netwerk of een andere dienst of apparaat; voorkomen, aantasten of anderszins de toegang tot of de werking van een programma of gegevens nadelig beïnvloedt, met inbegrip van de betrouwbaarheid van een programma of gegevens (al dan niet door het opnieuw arrangeren, wijzigen of wissen van het programma of de gegevens geheel of gedeeltelijk of anderszins); of een negatieve invloed veroorzaakt op de gebruikerservaring, zoals wormen, Trojaanse paarden, virussen en andere soortgelijke dingen of apparaten.

4. De diensten van House-of-Training

Hier volgt informatie over de diensten van House-of-Training-service.

4.1 Onze diensten en betaalde abonnementen

House-of-Training biedt een databank aan videocursussen en andere inhoud aan. Bepaalde ‘House-of-Training-service’ wordt u gratis aangeboden. Andere ‘House-of-Training-service’ vereisen betaling voordat u ze kunt gebruiken. Naar de ‘House-of-Training-service’, die gebruikt kan worden na betaling, wordt momenteel verwezen als ‘Lidmaatschap voor Individuele leden’ en ‘Lidmaatschap voor Groepen’  (samen, de ‘betaalde abonnementen’, ‘Abonnee’ en ‘onbeperkte service’). Naar de ‘House-of-Training’ die geen betaling vereist, wordt momenteel verwezen als de ‘gratis service’. U kunt meer te weten komen over onze diensten door onze website te bezoeken.

De betaalde abonnementsvormen ( ‘Lidmaatschap voor Individuele leden’ en ‘Lidmaatschap voor Groepen’ ) is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers. We zullen uitleggen welke diensten voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert voor de diensten.

Als u uw abonnement op de onbeperkte service annuleert, of als uw abonnement op de onbeperkte service wordt onderbroken (bijvoorbeeld omdat u uw betalingsgegevens wijzigt), is het mogelijk dat u niet in staat zult zijn zich opnieuw in te schrijven voor de onbeperkte service. Merk op dat de onbeperkte service in de toekomst kan worden stopgezet, in welk geval de service u niet langer in rekening zal worden gebracht.

4.2 Groepsabonnementen

De Abonnee onder een Groeps Abonnementschap (‘Lidmaatschap voor Groepen’) is aansprakelijk voor alle handelingen of nalatigheden die zijn Geautoriseerde Eindgebruikers met betrekking tot de toegang en het gebruik van ‘House-of-Training-service’ verrichten; bovendien en voor alle duidelijkheid, zal de Abonnee verantwoordelijk zijn voor de Geautoriseerde Eindgebruikers. Dit in volledig overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, de Privacy Beleid en de Website Gebruikersvoorwaarden.

Met betrekking tot een Groeps Abonnement zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Het aantal Geautoriseerde Eindgebruikers mag onder geen enkele Groeps Abonnement groter zijn dan het aantal toegestane leden van het Groeps Abonnementschap ( ‘Maximaal aantal groepsleden’).
 • De beheerder van een Groepsabonnement mag het maximaal aantal lidmaatschappen niet overschijden.

Abonnee stemt in namens zichzelf en zijn Geautoriseerde Eindgebruikers, indien van toepassing, wachtwoord, gebruikersnamen en andere informatie over de beveiliging ( ‘Verificatie-informatie’), vertrouwelijk te behandelen en geen enkele andere persoon toegang tot ‘House-of-Training-service’ te verschaffen met behulp van Abonnee’s (of de geautoriseerde eindgebruiker) Verificatie-informatie. Abonnee zal ‘House-of-Training’ onmiddellijk in kennis stellen van alle ongeautoriseerde toegang tot, of gebruik van, ‘House-of-Training-service’ of haar/zijn persoonlijke ‘Verificatie Informatie’. ‘House-of-Training’ heeft het recht om elke abonnee of Geautoriseerde toegang voor eindgebruikers tot ‘House-of-Training-service’ op elk moment [voor welke reden, met inbegrip] te ontnemen, naar eigen goeddunken, in mening, dat de Abonnee en/of geautoriseerde eindgebruiker de bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geschonden of het waarschijnlijk lijkt dit te doen.

4.3 Codes en andere vooruitbetaalde aanbiedingen

Als u een code, geschenkkaart, vooruitbetaalde aanbieding of andere aanbiedingen heeft gekocht of ontvangen die door of in naam van ‘House-of-Training’ werden geleverd of verkocht, voor toegang tot een betaald abonnement (de ‘code’), kunnen aan u samen met de code voorgelegde afzonderlijke voorwaarden eveneens van toepassing zijn op uw toegang tot de service en u stemt volledig in met al dergelijke voorwaarden.

4.4 Proefperiodes

Van tijd tot tijd kunnen wij of anderen in onze naam voor een bepaalde periode proefperiodes voor betaalde abonnementen aanbieden, zonder vergoeding of aan een verminderd tarief (een ‘proefperiode’). ‘House-of-Training’ behoudt zich het recht voor om, volledig naar eigen goeddunken, uw geschiktheid te bepalen voor een proefperiode, en, onderworpen aan toepasselijke wetten, om een proefperiode om het even wanneer te schorsen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, in de ruimste mate zoals toegestaan door de wet.

Voor sommige proefperiodes zullen we vereisen dat u uw betalingsgegevens geeft om de proefperiode te beginnen. Aan het einde van dergelijke proefperiodes zullen we automatisch beginnen om u het toepasselijke betaalde abonnement in rekening te brengen, beginnend op de eerste dag na het einde van de proefperiode, en op maandelijks herhalende basis. Door uw betalingsgegevens te geven in verband met de proefperiode, stemt u in met het vereffenen van deze kosten aan de hand van die betalingsgegevens. Als u deze kosten niet wilt, moet u het toepasselijke betaalde abonnement annuleren via uw accountpagina van ‘house-of-training’ of moet u uw house-of-training-account beëindigen voor het einde van de proefperiode.

Betaalde abonnementen kunnen niet beëindigd worden voor het einde van de periode waarvoor u reeds betaald heeft, en tenzij zoals expliciet voorzien in deze voorwaarden, zal ‘house-of-training’ u geen enkele vergoeding terugbetalen die u reeds betaald heeft. Het onderdeel beperking bepaalt bijkomende voorwaarden in verband met de annulering van uw betaalde abonnement.

5. Rechten die wij aan u toekennen

De ‘House-of-Training-service’ en de inhoud zijn het eigendom van ‘House-of-Training’ of van de licentiegevers van ‘House-of-Training’. We kennen u een beperkte, niet-exclusieve, intrekbare licentie toe om gebruik te maken van de ‘House-of-Training-service’, en een beperkte, niet-exclusieve, intrekbare licentie voor persoonlijk gebruik van de inhoud (de ‘licentie’).

Deze licentie zal van kracht blijven tot en tenzij het door u of ‘House-of-Training’ beëindigd wordt. U belooft en stemt ermee in dat u de inhoud gebruikt enkel voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel, gebruik en dat u de ‘House-of-Training-service’ of de inhoud niet zult herverdelen of overdragen.

De House-of-Training-softwaretoepassingen en de inhoud zijn onder licentie aan u gegeven, niet verkocht, en ‘House-of-Training’ en zijn licentiegevers behouden eigendomsrechten op alle kopieën van de House-of-Training-softwaretoepassingen en inhoud, zelfs na download en/of installatie op uw persoonlijke computers, mobiele handset, tabletten en/of andere relevante toestellen (‘toestellen’).

Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen van ‘House-of-Training’ en alle andere kenmerken van het House-of-Training-merk (‘merkkenmerken van House-of-Training’) zijn uitsluitend eigendom van ‘House-of-Training’ of zijn licentiegevers. De overeenkomsten geven u geen enkel recht om om het even welke van de merkkenmerken van ‘House-of-Training’ te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

U stemt ermee in om u te houden aan onze Richtlijnen voor gebruikers en de ‘House-of-Training-service,’ de inhoud of om het even welk deel daarvan niet te gebruiken op om het even welke manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de overeenkomsten. Tenzij voor de rechten die uitdrukkelijk aan u verleend zijn in deze overeenkomsten, verleent ‘House-of-Training’ geen recht, eigendom of belang aan u toe inzake de ‘House-of-Training-service’, onze dienst(en) of enige inhoud.

6. Door gebruikers aangemaakte inhoud

House-of-Training-gebruikers kunnen inhoud posten, uploaden en/of verdelen (‘posten’) op de service (wat bijvoorbeeld foto’s, tekst, berichten, informatie en/of andere soorten inhoud kan omvatten) (‘gebruikersinhoud’). Om alle twijfel te vermijden: ‘gebruikersinhoud’ omvat al dergelijke inhoud die gepost wordt in de House-of-Training-ondersteuningsgemeenschap, evenals in om het even welk ander deel van de House-of-Training-service.

U belooft, betreffende om het even welke gebruikersinhoud die u op ‘House-of-Training’ post, (1) dat u het recht heeft dergelijke gebruikersinhoud te posten, en (2) dat dergelijke gebruikersinhoud, of het gebruik ervan door ‘House-of-Training’ zoals beschreven in de overeenkomsten, geen overtreding vormt van de overeenkomsten, toepasselijke wetgeving of de intellectuele eigendom (inclusief en zonder beperking het copyright), publiciteit, persoonlijkheid of andere rechten van anderen, noch dat ze de suggestie wekken van enig verband met of onderschrijving door ‘House-of-Training’ of om het even welke entiteit of individu van u of uw gebruikersinhoud, zonder uitdrukkelijke toestemming van dat individu of die entiteit.

House-of-Training kan gebruikersinhoud nakijken, controleren of aanpassen, maar draagt geen verplichting in kwestie. In alle gevallen behoudt ‘House-of-Training’ zich het recht voor om om het even welke gebruikersinhoud voor om het even welke reden, of zonder reden, te verwijderen of te blokkeren, inclusief maar zonder beperking tot gebruikersinhoud die, naar eigen goeddunken van House-of-Training, een overtreding vormt op de overeenkomsten. ‘House-of-Training’ kan zonder voorafgaande kennisgeving deze acties ondernemen naar u toe of naar om het even welke derde partij. Verwijdering of blokkering van gebruikersinhoud zal uitsluitend naar ons eigen goeddunken plaatsvinden, en we beloven niet om specifieke gebruikersinhoud te verwijderen of te blokkeren.

U alleen bent verantwoordelijk voor alle gebruikersinhoud die u post. ‘House-of-Training’ is niet verantwoordelijk voor gebruikersinhoud, noch onderschrijft het om het even welke mening die bevat is in om het even welke gebruikersinhoud. Als iemand een zaak aanbrengt tegen house-of-training in verband met gebruikersinhoud die u heeft gepost, stemt u ermee in dat, in de mate toegestaan door plaatselijke wetgeving, u house-of-training schadeloos zult stellen en vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen, verliezen en onkosten van om het even welke aard (inclusief redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die voortvloeien uit dergelijke aanspraken.

7. Rechten die u aan ons toekent

Rekening houdend met de rechten die onder de overeenkomsten aan u verleend zijn, verleent u aan ons het recht (1) om de ‘House-of-Training-service’ toe te staan de processor, bandbreedte en opslaghardware van uw toestel te gebruiken om de werking van de service mogelijk te maken, (2) om u reclame en andere informatie aan te bieden, en (3) om onze zakelijke partners toe te staan hetzelfde te doen. Elk deel van de ‘House-of-Training-service’ en de inhoud die u bekijkt, kan beïnvloed zijn door commerciële overwegingen, inclusief overeenkomsten met derden. Sommige inhoud die aan ‘House-of-Training’ in licentie gegeven of verstrekt is kan reclame bevatten als onderdeel van de inhoud. In dergelijke gevallen stelt ‘House-of-Training’ deze inhoud ongewijzigd aan u ter beschikking.

Als u feedback, ideeën of suggesties geeft aan ‘House-of-Training’ in verband met de ‘House-of-Training-service’ of inhoud (‘Feedback’), erkent u dat de feedback niet vertrouwelijk is en dat u ‘House-of-Training’ machtigt om die feedback zonder beperking en zonder betaling aan u te gebruiken. Feedback wordt beschouwd als een vorm van gebruikersinhoud.

U verleent ‘House-of-Training’ een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, vrij van royalty’s, oneindige (of, in jurisdicties waar dit niet is toegestaan, voor een termijn gelijk aan de duur van de overeenkomsten plus twintig (20) jaar), onherroepbare, volledig betaalde en wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, beschikbaar maken aan het publiek (bijv. uitvoeren of tonen), publiceren, vertalen, wijzigen, er afgeleid werk uit maken, en verdelen van om het even welke van uw gebruikersinhoud in verband met de service via om het even welk medium, tenzij op zichzelf staand of in combinatie met andere inhoud of materialen, op om het even welke manier en via om het even welke middelen, methode of technologie, of die nu al dan niet reeds bekend zijn of hierna ontworpen zullen worden. Naast de rechten die hierin uitdrukkelijk verleend worden, behoudt u eigendom van alle rechten, inclusief rechten inzake intellectuele eigendom, op de gebruikersinhoud. Waar van toepassing en toegestaan onder toepasselijke wetgeving, stemt u ook in met het afzien van om het even welk ‘moreel recht’ (of het equivalent ervan onder toepasselijke wetgeving), zoals uw recht om geïdentificeerd te worden als de auteur van om het even welke gebruikersinhoud, inclusief feedback, en uw recht om bezwaar te maken tegen minachtende behandeling van dergelijke gebruikersinhoud.

8. Richtlijnen voor gebruikers

De abonnee is als enige verantwoordelijk voor het verwerven, installeren, bedienen en onderhouden van de hardware- en software-omgeving, netwerkverbindingen en telecommunicatieverbindingen, die nodig zijn om toegang tot en gebruik van de diensten.

House-of-Training respecteert rechten inzake intellectuele eigendom en verwacht van u hetzelfde. We hebben een paar basisregels opgesteld die u moet volgen bij het gebruiken van de service, om te verzekeren dat iedereen van ‘House-of-Training’ kan blijven genieten. Volg deze regels en moedig andere gebruikers aan hetzelfde te doen.

Het volgende is om geen enkele reden dan ook toegestaan:

 • het overbrengen van virus(sen) of op welke wijze dan ook (opzettelijk en niet-opzettelijk) schade brengen aan het operationeel zijn en functioneren van de ‘House-of-Training-service’, de diensten en de inhoud ervan;
 • het kopiëren, herverdelen, namaken, ‘rippen’, opnemen, overdragen, uitvoeren voor of tonen aan het publiek, uitzenden, of beschikbaar maken aan het publiek van om het even welk deel van de ‘House-of-Training-service’ of de inhoud, of op andere manier om het even welk gebruik te maken van de ‘House-of-Training-service’ of de inhoud die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de overeenkomsten of onder toepasselijke wetgeving, of die op andere manier een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten (zoals copyright) in de ‘House-of-Training-service’ of de inhoud of om het even welk deel ervan;
 • de ‘House-of-Training-service’ te gebruiken om om het even welke plaatselijke bestanden te importeren of kopiëren als u niet het wettelijk recht heeft ze op deze manier te importeren of te kopiëren;
 • het overdragen van kopieën van inhoud in cache van een toegestaan toestel naar een ander toestel, op om het even welke manier;
 • het reverse engineeren, decompileren, uit elkaar halen, aanpassen of aanmaken van afgeleide werken gebaseerd op de ‘House-of-Training-service’, inhoud of om het even welk deel ervan, tenzij toegestaan door toepasselijke wetgeving;
 • het omzeilen van om het even welke technologie die gebruikt wordt door ‘House-of-Training’, zijn licentiegevers of om het even welke andere derde partij om ‘House-of-Training-service’, de inhoud en de bestanden te beschermen;
 • het verkopen, verhuren, in sublicentie geven of leasen van om het even welk deel van de ‘House-of-Training-service’ of de inhoud;
 • het omzeilen van om het even welke territoriale beperkingen die zijn opgesteld door ‘House-of-Training’ of zijn licentiegevers;
 • het manipuleren van de diensten door een script of ander geautomatiseerd proces te gebruiken;
 • het verwijderen of wijzigen van om het even welk copyright, handelsmerk of andere kennisgeving van intellectuele eigendom die omvat zijn in of geleverd via de ‘House-of-Training-service’ (inclusief voor het doel om enige aanwijzing van eigendom of herkomst van om het even welke inhoud te vermommen of te wijzigen);
 • diensten, inhoud, data, hardware, software of ander materiaal op enigerlei wijze gebruiken dat inbreuk maakt op of in strijd is met een octrooi, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde partij;
 • zich schuldig maken aan laster, smaad, inbreuk op de privacy, of schending van enig recht van publiciteit of andere rechten van derden, of bedreigend, intimiderend of kwaadaardig zijn.
 • het geven van uw gebruikersnaam en wachtwoord of inloggegevens aan om het even welke andere persoon of het gebruiken van de gebruikersnaam en het wachtwoord of inloggegevens van om het even welke andere persoon;
 • uw toegangsrechten overdragen aan een derde partij;
 • de ‘House-of-Training-service’ te ‘crawlen’ of anderszins om het even welke geautomatiseerde manier (inclusief bots, scrapers en spiders) te gebruiken om informatie te verzamelen uit House-of-Training; of
 • het verkopen van een gebruikersaccount of van om het even welk deel van de ‘House-of-Training-service’ of de inhoud, of anderszins aanvaarden van enige vergoeding, al dan niet financieel.

Respecteer ‘House-of-Training’, ‘House-of-Training-service’, de eigenaars en auteurs van de inhoud en andere gebruikers van de ‘House-of-Training-service.’ Neem geen deel aan enige activiteit, post geen gebruikersinhoud of registreer en/of gebruik geen gebruikersnaam die materiaal bevat of zelf het volgende is:

 • beledigend, krenkend, lasterlijk, pornografisch, bedreigend of obsceen;
 • illegaal, of bedoeld om een illegale daad van om het even welke soort te promoten of uit te voeren, inclusief maar zonder beperking tot overtredingen van rechten inzake intellectuele eigendom, privacyrechten of eigendomsrechten van Spotify of een derde partij;
 • bevat uw wachtwoord of bevat doelbewust het wachtwoord van om het even welke andere gebruiker of omvat doelbewust persoonsgegevens van derden of is bedoeld om dergelijke persoonsgegevens te verkrijgen;
 • omvat kwaadaardige inhoud zoals malware, trojan horses of virussen, of verhindert op andere wijze de toegang van een andere gebruiker tot de service;
 • is bedoeld om andere gebruikers te pesten of te treiteren of doet dat daadwerkelijk;
 • voordoet alsof u een relatie met een andere gebruiker, persoon of entiteit heeft of die verkeerd voorstelt, of die op andere manier frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk is;
 • geautomatiseerde manieren gebruikt om kunstmatig inhoud te promoten;
 • de overdracht inhoudt van niet gevraagde massapost of andere vormen van spam (‘spam’), junkmail, ketenbrieven of soortgelijke berichten, inclusief via de inbox van House-of-Training;
 • commerciële of verkoopactiviteiten omvat, zoals reclame, promoties, wedstrijden, sweepstakes of piramidespelen, die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door House-of-Training;
 • linken of referenties bevat naar commerciële producten of diensten of die op andere manier promoot, tenzij zoals uitdrukkelijk toegestaan door House-of-Training;
 • de ‘House-of-Training-service’ verhindert of op om het even welke manier verstoort, ermee knoeit, er inbreuk op pleegt, of probeert te toetsen, scannen of testen op kwetsbaarheden in de service of de computersystemen, netwerk, gebruiksregels van ‘House-of-Training’ of van om het even welke van de beveiligingscomponenten of authenticatiemaatregelen van ‘House-of-Training’ of om het even welke andere beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn op de service, de inhoud of om het even welk deel ervan; of
 • in strijd is met de overeenkomsten, zoals bepaald door House-of-Training.

U erkent en stemt ermee in dat het posten van zulke gebruikersinhoud kan leiden tot onmiddellijke beëindiging of schorsing van uw House-of-Training-account. U stemt er ook mee in dat ‘House-of-Training’ voor om het even welke reden uw gebruikersnaam terug kan eisen.

Wees bedachtzaam met hoe u de ‘House-of-Training-service’ gebruikt en wat u deelt. De ‘House-of-Training-service’ omvat sociale en interactieve kenmerken, inclusief de mogelijkheid om gebruikersinhoud te posten, inhoud te delen en om bepaalde informatie over uzelf publiek te maken. Denk eraan dat gedeelde informatie of informatie die publiek beschikbaar is door andere gebruikers op ‘House-of-Training’ gebruikt kan worden of opnieuw gedeeld op ‘House-of-Training’ of over heel het internet, dus gebruik ‘House-of-Training’ voorzichtig en wees u bewust van uw accountinstellingen. ‘House-of-Training’ draagt geen verantwoordelijkheid voor uw keuze om materiaal op de service te plaatsen.

Uw wachtwoord beschermt uw gebruikersaccount, en u alleen bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van uw wachtwoord. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor alle gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord op de service. Als uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren raakt of gestolen wordt, of als u gelooft dat derde partijen niet gemachtigde toegang hadden op uw account, breng ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte en wijzig uw wachtwoord zo snel mogelijk.

9. Inbreuk en gebruikersinhoud melden

House-of-Training respecteert rechten van eigenaars van intellectuele eigendom. Als u gelooft dat om het even welke inhoud een inbreuk vormt op uw intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, zie dan het beleid van ‘House-of-Training’ inzake copyright. Als ‘House-of-Training’ door een copyright-houder op de hoogte wordt gebracht dat om het even welke inhoud een inbreuk vormt op een copyright, kan House-of-Training, volledig naar eigen goeddunken, actie ondernemen zonder voorafgaande kennisgeving aan de provider van die inhoud. Als de provider meent dat de inhoud geen inbreuk vormt, kan de provider een tegenbericht indienen bij ‘House-of-Training’ met een verzoek de verwijderde inhoud te herstellen.

Als u meent dat enige inhoud niet in naleving is met de Richtlijnen voor gebruikers, neemt u dan contact op met House-of-Training.

10. House-of-Training-ondersteuningsgemeenschap

De House-of-Training-ondersteuningsgemeenschap is een plaats voor gesprekken en uitwisseling van informatie, tips en andere materialen in verband met de ‘House-of-Training-service’. Om de House-of-Training-ondersteuningsgemeenschap te gebruiken, moet u (1) een bestaand House-of-Training-account hebben; en (2) uw House-of-Training-account authentiseren voor gebruik op de ondersteuningsgemeenschap (een ‘House-of-Training-ondersteuningsaccount’). Instructies voor het aanmaken van een House-of-Training-ondersteuningsaccount zijn op de registratiepagina van de gemeenschap te vinden. Naast de overeenkomsten moet u ook instemmen om de Richtlijnen, voor de ‘House-of-Training’ Support Community die u zult krijgen na registratie (de ‘richtlijnen voor de ondersteuningsgemeenschap’), na te leven wanneer u de House-of-Training-ondersteuningsgemeenschap gebruikt. Als u niet instemt met de overeenkomsten of de richtlijnen van de ondersteuningsgemeenschap, mag u geen gebruik maken van de House-of-Training-ondersteuningsgemeenschap.

10.1 House-of-Training-ondersteuningsaccounts

Door een House-of-Training-ondersteuningsaccount aan te maken, bevestigt u dat alle registratie-informatie die u bij ‘House-of-Training’ indient waar, nauwkeurig en volledig is, en dat u dergelijke informatie zult updaten om het actueel te houden. Het is ten strengste verboden om informatie in uw profiel te omvatten die suggereert dat u een werknemer of moderator van ‘House-of-Training’ zou zijn of om u op andere manier voor te doen als een werknemer of moderator wanneer u gebruikmaakt van de House-of-Training-ondersteuningsgemeenschap. U erkent ook en gaat ermee akkoord dat ‘House-of-Training’ uw gebruikersnaam om het even wanneer kan verwijderen of terugeisen indien House-of-Training, volledig naar eigen goeddunken, dergelijke actie gepast acht.

10.2 Geen officiële ondersteuning

Geen enkele gebruikersinhoud of andere inhoud die door werknemers of moderators en/of vertegenwoordigers van ‘House-of-Training’ geplaatst wordt op de House-of-Training-ondersteuningsgemeenschap mag worden opgevat als een officiële ondersteuning die door ‘House-of-Training’ werd geleverd.

Alle inhoud die door werknemers, moderators en/of vertegenwoordigers van ‘House-of-Training-service’ aan u wordt geleverd of voor u beschikbaar wordt gemaakt op de House-of-Training-ondersteuningsgemeenschap, wordt ‘as is’ geleverd, zonder enige garanties.

U erkent dat meningen die worden verstrekt in gebruikersinhoud op de House-of-Training-ondersteuningsgemeenschap alleen die van de bijdragers van dergelijke gebruikersinhoud zijn en geen weergave vormen van de meningen of het beleid van ‘House-of-Training’ of om het even welke van zijn functionarissen, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, directeuren, filialen, dochterondernemingen, leveranciers of licentiegevers.

10.3 Beloningsprogramma

De House-of-Training-ondersteuningsgemeenschap kent een beloningssysteem waar House-of-Training, naar eigen goeddunken, gebruikers kan belonen op basis van de hoeveelheid ‘TOP’s’ die ze gekregen hebben. U stemt ermee in om alleen TOP’s te geven aan andere gebruikers (en niet aan uzelf) en alleen wanneer dat verdiend is, en om u te onthouden van alle pogingen om het beloningssysteem te manipuleren, bijv. door het aanmaken van verschillende accounts of het geven van kunstmatige antwoorden. U erkent dat de beslissing van ‘House-of-Training’ inzake elke beloning definitief en bindend is.

11. Klantenondersteuning

Voor klantenondersteuning met accountgerelateerde en betalingsgerelateerde vragen (‘verzoeken voor klantenondersteuning’), neemt u contact op met House-of-Training. We zullen redelijke pogingen ondernemen om binnen een redelijk tijdskader te antwoorden op alle verzoeken voor klantenondersteuning, maar we geven geen garanties van om het even welke aard dat een verzoek voor klantenondersteuning beantwoord zal worden binnen een bepaald tijdskader en/of dat we in staat zullen zijn om dergelijke verzoeken bevredigend te beantwoorden.

12. Betalingen, annuleringen, bedenktijd en herroepingsrecht

Betaalde abonnementen kunnen gekocht worden door ofwel (1) een maandelijkse abonnementsvergoeding te betalen, of (2) een vooruitbetaling die u toegang geeft aan de ‘House-of-Training-service’ voor een specifieke tijdsperiode (‘vooruitbetaalde periode’). Onze betaaldienstverlener, Mollie B.V. verwerkt deze betalingen. Als u een betaald abonnement heeft gekocht met een code, zal uw betaald abonnement automatisch beëindigd worden aan het einde van de vooruitbetaalde periode, of wanneer de vooruitbetaalde balans niet groot genoeg meer is om te betalen voor de service.

Wanneer u zich registreert voor een betaald abonnement, een proefperiode of een online code, stemt u ermee in om onmiddellijk toegang te krijgen tot de ‘House-of-Training-service’. Voor de meeste diensten en producten gelden de wettelijke regels voor bedenktijd en herroepingsrecht. Echter omdat onze primaire dienst bestaat uit video’s die direct toegankelijk zijn, zodra u lid wordt van House of Training, heeft u geen herroepingsrecht. Als u eerst wilt kennismaken met ons onderwijsaanbod adviseren wij u het Proef abonnement of bekijkt u de door ons publiekelijk opengestelde video’s. De kosten blijven dan nihil of beperkt tot een korte periode van lidmaatschap.

Na acceptatie van deze voorwaarden verklaart en accepteert u:

 • Dat u gebruik wilt maken van de diensten van House-of-Training.
 • Dat u begrijpt dat u geen aanspraak kunt maken op het herroepingsrecht en de bedenktijd.

Tenzij uw betaald abonnement als een vooruitbetaalde periode werd aangekocht, zal uw betaling aan ‘House-of-Training’ (of aan een derde partij via wie u het betaald abonnement heeft aangekocht, zoals een wervingsbedrijf) automatisch vernieuwen aan het einde van de abonnementsperiode, tenzij u uw betaald abonnement via uw abonnementspagina annuleert vóór het einde van de huidige abonnementsperiode. De annulering zal van kracht worden op de dag na de laatste dag van de huidige abonnementsperiode, en u zult een downgrade krijgen tot de gratis service. Als u echter uw betaling of betaald abonnement annuleert, en/of om het even welke overeenkomsten beëindigt nadat u ‘House-of-Training’ heeft gebruikt, zullen we geen abonnementskosten terugbetalen die reeds aan ons zijn betaald.

Als u een volledige terugbetaling wenst te krijgen van alle gelden die betaald zijn moet u schriftelijk contact opnemen met House-of-Training.

House-of-Training kan de prijs voor betaalde abonnementen, vooruitbetaalde periodes (voor periodes waarvoor nog niet is betaald), of codes van tijd tot tijd wijzigen, en zal elke prijswijziging op voorhand aan u bekendmaken en, indien van toepassing, zal u vertellen hoe die wijzigingen te aanvaarden. Prijswijzigingen voor betaalde abonnementen zullen van kracht worden aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Zoals toegestaan door plaatselijke wetgeving, gaat u akkoord met de nieuwe prijs door de ‘House-of-Training-service’ te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Als u niet instemt met de prijswijzigingen, heeft u het recht om de wijziging te verwerpen door u, voordat te prijswijziging van kracht wordt, uit te schrijven uit de ‘House-of-Training-service’. Zorg er daarom voor dat u al dergelijke kennisgevingen over prijswijzigingen nauwkeurig leest.

13. Duur en beëindiging

De overeenkomsten blijven van toepassing totdat deze door u of ‘House-of-Training’ beëindigd worden. U erkent echter en stemt ermee in dat de eeuwige licentie die door u is verleend in verband met gebruikersinhoud, inclusief feedback, onherroepbaar is en daarom zal blijven voortduren na het vervallen of beëindigen van om het even welke van de overeenkomsten, voor om het even welke reden. ‘House-of-Training’ kan de overeenkomsten beëindigen of uw toegang tot de ‘House-of-Training-service’ om het even wanneer opschorten, inclusief in het geval van uw feitelijk of verdacht niet gemachtigd gebruik van de ‘House-of-Training-service’ en/of inhoud, of van niet-naleving van de overeenkomsten. Als u of  ‘House-of-Training’ de overeenkomsten beëindigt, of als ‘House-of-Training’ uw toegang tot de ‘House-of-Training-service’ opschort, stemt u ermee in dat ‘House-of-Training’ geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid zal hebben naar u toe en dat ‘House-of-Training’ geen enkel bedrag dat u reeds betaald heeft, zal terugbetalen, in de ruimste mate zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie over hoe u uw House-of-Training-account kunt beëindigen, neemt u contact met ons op. U kunt de overeenkomsten om het even wanneer beëindigen.

14. Garantie en vrijwaring

Wij streven ernaar de best mogelijke service aan te bieden, maar u begrijpt en stemt ermee in dat de ‘House-of-Training-service’ ‘as is’ en ‘zoals beschikbaar’ wordt aangeboden, zonder uitdrukkelijke of veronderstelde garantie of voorwaarde van om het even welke aard. U gebruikt de ‘House-of-Training-service’ op uw eigen risico.

14.1 beschikbaarheid van de website.

House-of-Training zal redelijke inspanningen leveren om de ‘House-of-Training-service’ operationeel te houden. Bepaalde technische moeilijkheden of onderhoud kunnen echter van tijd tot tijd resulteren in tijdelijke onderbrekingen.

Abonnee accepteert en erkent dat ‘House-of-Training-service’ niet verantwoordelijk is voor het wel of niet functioneren van een internetverbinding en/of vertragingen van het internet. Abonnee accepteert en erkent dat de diensten van ‘House-of-Training-service’ vertraagd en/of geheel offline en niet beschikbaar kan zijn vanwege een upgrade of werkzaamheden en onderhoud aan de website, database en/of server of om wat voor reden dan ook.

14.2 Beperkingen en wijzigingen inzake de service

Noch ‘House-of-Training’ noch om het even welke eigenaar of auteur van inhoud geeft garanties dat de ‘House-of-Training-service’ vrij is van fouten, malware of andere schadelijke onderdelen. Daarnaast geeft ‘House-of-Training’ geen vertegenwoordiging, noch geeft het garanties, onderschrijvingen, of aanvaardt het verantwoordelijkheid voor om het even welke toepassingen van derden (of voor de inhoud daarvan), gebruikersinhoud of om het even welk ander product of service die wordt aangeprezen of aangeboden door een derde partij op of door de ‘House-of-Training-service’ of om het even welke gelinkte website, of in om het even welke banner of andere reclame voorgesteld. U begrijpt en stemt ermee in dat ‘House-of-Training’ niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor om het even welke transactie tussen u en derde providers van toepassingen van derden of producten of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt op of via de House-of-Training-service. Zoals met om het even welke aankoop van een product of service door om het even welk medium of in om het even welke omgeving, moet u uw eigen oordeel volgen en voorzichtig zijn waar gepast. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, die door u van ‘House-of-Training’ is verkregen, zal wat dit betreft garantie leveren in naam van House-of-Training.

In de mate dat dit is toegestaan onder toepasselijke wetgeving, behoudt ‘House-of-Training’ zich het recht om periodiek en om het even wanneer, met of zonder kennisgeving, functies en kenmerken van de ‘House-of-Training-service’ tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, en dit alles zonder aansprakelijkheid naar u toe, behalve waar dat bij wet verboden is, voor enige onderbreking, wijziging of stopzetting van de ‘House-of-Training-service’ of van om het even welke functie of kenmerk daarvan. Ongeacht het voorgaande, zal House-of-Training, indien u vooruitbetaalde vergoedingen heeft gemaakt voor betaalde abonnementen die ‘House-of-Training’ permanent stopzet voorafgaande aan het einde van de vooruitbetaalde periode (gedefinieerd in het onderdeel Betalingen, annuleringen en afkoeling, u de vooruitbetaalde vergoedingen voor de vooruitbetaalde periode terugbetalen na dergelijke stopzetting. U begrijpt, gaat ermee akkoord en aanvaardt dat ‘House-of-Training’ geen verplichting heeft om de service te behouden, te ondersteunen, te upgraden of te updaten, of om alle of om het even welke specifieke inhoud te leveren door de service. Dit onderdeel zal worden afgedwongen in de mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. ‘House-of-Training’ en/of de eigenaars en auteurs van om het even welke inhoud kunnen van tijd tot tijd dergelijke inhoud verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, in de mate dat dit door toepasselijke wetgeving is toegestaan.

15. Beperking

U stemt ermee in dat, in de mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, uw enige en exclusieve middel voor om het even welk probleem of ontevredenheid met de ‘House-of-Training-service’ bestaat uit het ongedaan maken van de installatie van alle House-of-Training-software en om te stoppen met het gebruik van de ‘House-of-Training-service’. Aangezien ‘House-of-Training’ geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor toepassingen van derden of de inhoud daarvan, en aangezien uw relatie met dergelijke toepassingen van derden beheerd kan zijn door afzonderlijke overeenkomsten met dergelijke derde partijen, in de mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, is uw enige en exclusieve middel, in verband met ‘House-of-Training’, voor om het even welk probleem of ontevredenheid met toepassingen van derden of de inhoud daarvan, het ongedaan maken van de installatie en/of het stoppen van het gebruik van dergelijke toepassingen van derden.

In de ruimste mate zoals toegestaan door de wet, zullen ‘House-of-Training’, zijn functionarissen, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, directeuren, filialen, dochterbedrijven, opvolgers, aangewezen personen, leveranciers of licentiegevers in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor (1) elke niet-rechtstreekse, speciale, toevallige, bestraffende, voorbeeldige of gevolgsmatige schade; (2) elk verlies van gebruik, gegevens, zaken of winsten (rechtstreeks of niet-rechtstreeks), in alle gevallen voortvloeiend uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de ‘House-of-Training-service’, toepassingen van derden of de inhoud van toepassingen van derden, ongeacht de juridische visie, zonder rekening te houden met of ‘House-of-Training’ al dan niet gewaarschuwd was over de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hulpmiddel faalt in het essentiële doel ervan; of (3) de samengevoegde verantwoordelijkheid voor alle claims in verband met de ‘House-of-Training-service’, toepassingen van derden, of de inhoud van toepassingen van derden die meer bedraagt dan de hoeveelheid die door u betaald is aan ‘House-of-Training’ tijdens de voorafgaande twaalf maanden in kwestie, in de mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Niets in de overeenkomsten neemt de aansprakelijkheid van ‘House-of-Training’ weg of beperkt die voor wat betreft fraude, frauduleuze onjuiste voorstellingen, overlijden of persoonlijke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid, en, indien vereist door toepasselijke wetgeving, door zijn zware nalatigheid. Sommige aspecten van dit onderdeel zijn mogelijk niet van toepassing in bepaalde jurisdicties, indien verboden door toepasselijke wetgeving.

16. Rechten van derden

U erkent en stemt ermee in dat de eigenaars en auteurs van de inhoud en bepaalde distributeurs (zoals providers van app-winkels) bedoelde begunstigden zijn van de overeenkomsten en het recht hebben de overeenkomsten rechtstreeks bij u af te dwingen. Behalve zoals uiteengezet in dit onderdeel, zijn de overeenkomsten niet bedoeld om rechten te verlenen aan om het even wie buiten u en ‘House-of-Training’, en zullen de overeenkomsten in geen geval om het even welke begunstigde rechten van een derde partij creëren. Verder zullen de rechten op het beëindigen, intrekken of instemmen met om het even welke uitzondering, afstandsverklaring of schikking inzake de overeenkomsten niet onderworpen zijn aan de instemming van om het even welke andere persoon.

Als u de toepassing gedownload heeft van de apple, inc. (‘Apple’) app-winkel of als u de toepassing gebruikt op een ios-toestel, erkent u dat u de volgende kennisgeving inzake apple heeft gelezen, begrepen en ermee instemt. Deze overeenkomst is alleen tussen u en ‘House-of-Training’, niet met apple, en apple is niet verantwoordelijk voor de service en de inhoud ervan. Apple heeft totaal geen verplichting om om het even welke diensten inzake onderhoud of steun te verlenen in verband met de service. In het geval van om het even welk falen van de service om te voldoen aan om het even welke garantie, kunt u apple op de hoogte brengen en zal apple elke toepasselijke aankoopprijs voor de toepassing aan u terugbetalen; en apple heeft, in de mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, hoegenaamd geen enkele garantieverplichting wat betreft de service. Apple is niet verantwoordelijk voor het aanpakken van om het even welke claim door u of om het even welke derde partij in verband met de service of uw bezit en/of gebruik van de service, inclusief, maar niet beperkt tot: (1) claims inzake productaansprakelijkheid; (2) om het even welke claim dat de service niet voldoet aan om het even welke toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (3) claims die voortkomen uit klantbescherming of soortgelijke wetgeving. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de vervulling van om het even welke claim van een derde partij dat de service en/of uw bezit en gebruik van de toepassing een inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij. U stemt ermee in om alle toepasselijke voorwaarden van de derde partij na te leven bij het gebruiken van de service. Apple, en de filialen van apple, zijn derde begunstigden van deze overeenkomst, en bij uw aanvaarding van deze overeenkomst zal apple het recht hebben (en zal geacht worden het recht aanvaard te hebben) om deze overeenkomst naar u toe af te dwingen als derde begunstigde van deze overeenkomst. U vertegenwoordigt en garandeert hierbij dat (1) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een amerikaans staatsembargo, of dat is aangewezen door de amerikaanse overheid als een land dat ‘terrorisme steunt’; en (2) dat u niet vermeld staat op om het even welke lijst van de amerikaanse overheid van verboden of beperkte partijen.

17 Volledige overeenkomst

Behalve zoals vermeld in dit onderdeel of zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen u en ‘House-of-Training’, bevatten de overeenkomsten alle voorwaarden en bepalingen die overeengekomen zijn tussen u en ‘House-of-Training’, en hebben deze voorrang op om het even welke voorafgaande overeenkomsten voor wat betreft deze overeenkomsten, of deze nu schriftelijk of mondeling zijn gemaakt.

Merk op dat andere aspecten van uw gebruik van de ‘House-of-Training,-service’ echter beheerd kunnen worden door bijkomende overeenkomsten. Dat omvat, bijvoorbeeld, toegang tot de ‘House-of-Training,-service’ ten gevolge van een geschenkkaart of gratis proefperiode of proefperiode met korting. Wanneer u een aanbod aangeboden krijgt voor dergelijke aspecten van uw gebruik, zult u een verwante bijkomende overeenkomst krijgen, en kunt u de kans krijgen om met bijkomende voorwaarden in te stemmen. Sommige van deze bijkomende voorwaarden staan vermeld op de website van ‘House-of-Training’. In de mate dat er een onverenigbaar conflict is tussen enige bijkomende voorwaarden en deze voorwaarden, zullen de bijkomende voorwaarden rechtsgeldig zijn.

18. Scheidbaarheid en vrijstelling

Tenzij zoals anderszins vermeld in de overeenkomsten, zal indien enige bepaling van de overeenkomsten voor om het even welke reden of in om het even welke mate als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele manier van invloed zijn op de overblijvende bepalingen van de overeenkomsten of zal deze op geen enkele manier ongeldig of niet-afdwingbaar maken, en de toepassing van die bepaling zal afgedwongen worden in de mate zoals toegestaan door de wet.

Elk nalaten door ‘House-of-Training’, of om het even welke derde begunstigde om de overeenkomsten of om het even welke bepaling daarvan af te dwingen, zal geen afstand doen van het recht van ‘House-of-Training’, of de toepasselijke derde begunstigde daartoe.

19. Toewijzing

‘House-of-Training’, kan de overeenkomsten of om het even welk deel ervan toewijzen, en ‘House-of-Training’, kan om het even welke van zijn verplichtingen onder de overeenkomsten delegeren. U mag de overeenkomsten of om het even welk deel ervan niet toewijzen, noch uw rechten onder de overeenkomsten aan om het even welke derde partij overdragen of in sublicentie geven.

20. Schadeloosstelling

In de ruimste mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat u ‘House-of-Training’, schadeloos zult stellen en vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen, verliezen en onkosten van om het even welke aard (inclusief redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die voortkomen uit: (1) uw inbreuk op deze overeenkomst; (2) om het even welke gebruikersinhoud; (3) om het even welke activiteit die u uitvoert op of door de ‘House-of-Training,-service’; en (4) uw overtreding van om het even welke wet of de rechten van een derde partij.

21. Contact met ons opnemen

Als u vragen of zorgen heeft aangaande ‘House-of-Training’, de ‘House-of-Training-service’ of de overeenkomsten, neem dan contact op met ‘House-of-Training’.

Dank u wel voor het lezen van onze voorwaarden. We hopen dat u veel leert bij House-of-Training!

House-of-Training B.V.

Woldweg 26, 9734 AD, Groningen

Nederland

KvK nr: 66645395

BTW nr: 8566 44 092 B.01

info@house-of-training.nl

© House-of-Training.


Algemene voorwaarden klassikaal onderwijs van House of Media

Artikel 1: Inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt door het invullen en bevestigen van het online door House of Media beschikbaar gestelde inschrijfformulier, middels ondertekening van de door House of Media beschikbaar gestelde offerte, waarbij de voorwaarden zijn geaccepteerd of door het online aankopen van een cursus.
 2. De inschrijving wordt door House of Media schriftelijk bevestigd nadat de inschrijving compleet is ontvangen.
 3. Door inschrijving geeft de opdrachtgever of deelnemer te kennen de voorwaarden te hebben gelezen en deze volledig te accepteren.

Artikel 2: Annulering door deelnemer

 1. Wanneer House of Media minimaal 14 dagen voor de dag van de aanvang van een klassikale cursus of examen een schriftelijke annulering ontvangt, is deze annulering kosteloos. Het betaalde lesgeld zal binnen 45 dagen worden gerestitueerd.
 2. Bij schriftelijke annulering binnen 14 dagen voor de dag van aanvang van de cursus of het examen heeft de opdrachtgever of deelnemer geen recht op teruggave van het betaalde lesgeld en geen recht op deelname aan een andere cursus of een ander examen zonder dat hiervoor opnieuw betaald wordt.
 3. Annulering van een inschrijving voor aanvang van de cursus of het examen dient te geschieden met een aangetekende brief, een brief met bericht van ontvangst of een e-mail met bericht van ontvangst.
 4.  Bij verhindering van de deelnemer is het toegestaan een vervanger te sturen.
 5. Als de deelnemer niet verschijnt voor deelname aan de cursus of het examen blijven de betalingsverplichtingen gelden en worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Artikel 3: Herroepingsrecht

 1. Indien de deelnemer een particulier is, mag de deelnemer de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
 2. De deelnemer maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
 3. Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door House of Media heeft de deelnemer nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. House of media betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.
 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert House of media de retourzending niet en is de deelnemer verplicht de opleiding af te nemen dan wel een door House of Media te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 4: Annulering klassikale cursussen door House of Media

 1. Bij onvoldoende deelname aan de cursus of het examen behoudt House of Media zich het recht voor deze te annuleren.
 2. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals brand of ziekte van de docent, behoudt House of Media zich het recht voor om de cursussen of examens tot op de dag van aanvang te annuleren.
 3. Bij annulering door House of Media bestaat de keuze uit creditering van het volledige cursusgeld of examengeld, of indien mogelijk, overboeking naar de eerstvolgende cursusdatum of examendatum. Reeds betaald cursusgeld zal binnen 30 dagen worden gerestitueerd.
 4. House of Media zal trachten de deelnemers ruim van tevoren ervan op de hoogte te stellen wanneer doorgang van de cursus of het examen door gebrek aan deelnemers belemmerd dreigt te worden.
 5. House of Media is niet verantwoordelijk voor andere kosten die de deelnemer of opdrachtgever moet maken als gevolg van annulering van de cursus of het examen.

Artikel 5: Betaling

 1. Alle facturen dienen binnen 30 dagen, maar in elk geval voor de eerste cursusdag, te zijn voldaan. Bij niet betalen heeft House of Media het recht de cursist de toegang tot de cursus te weigeren. Alle kosten ontstaan door wanbetaling, zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. Genoemde bedragen zijn inclusief btw.

Artikel 6: Klachtenprocedure

 1. Op de website van House of Media is de klachtenprocedure van House of Media inzichtelijk; tevens zal deze op verzoek worden toegezonden.

Artikel 7: Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal

 1. Het door House of Media geproduceerde cursusmateriaal wordt uitsluitend verstrekt door House of Media en is alleen bestemd voor deelnemers aan de cursussen van House of Media.
 2. De deelnemers dienen de auteursrechten die betrekking hebben op het door House of Media geproduceerde cursusmateriaal te respecteren. Dit recht houdt onder andere in dat niets van het werk gekopieerd, gekloond en/of op een andere manier aan derde ter beschikking gesteld mag worden.
 3. De deelnemer belooft en stemt ermee in dat de inhoud enkel gebruikt wordt voor eigen persoonlijk, niet-commercieel, gebruik en dat hij/zij de inhoud van de diensten van House of Media niet zal herverdelen of overdragen.

Artikel 8: Door gebruikers aangemaakte inhoud

 1. House-of-Media-gebruikers kunnen inhoud posten, uploaden en/of verdelen (‘posten’) op de service (wat bijvoorbeeld foto’s, tekst, berichten, informatie en/of andere soorten inhoud kan omvatten). Om alle twijfel te vermijden: ‘gebruikersinhoud’ omvat al dergelijke inhoud die gepost wordt in de House-of-Media-ondersteuningsgemeenschap, evenals in om het even welk ander deel van de House of Media-diensten.
 2. De deelnemer belooft, betreffende om het even welke gebruikersinhoud hij/zij op House of Media post, (1) dat je het recht hebt dergelijke gebruikersinhoud te posten, en (2) dat dergelijke gebruikersinhoud geen overtreding vormt van de toepasselijke wetgeving, de intellectuele eigendom of andere rechten van anderen.
 3. House of Media kan gebruikersinhoud nakijken, controleren of aanpassen, maar draagt geen verplichting in kwestie.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

 1. Alle informatie die door deelnemer of opdrachtgever wordt verstrekt zal door de House of Media, haar medewerkers en/of voor hem werkzame personen, vertrouwelijk worden behandeld.
 2. House of Media gebruikt persoonlijke informatie die bij inschrijving wordt verstrekt alleen om de opdrachtgever/deelnemer op de hoogte te houden van het laatste nieuws omtrent onze opleidingen, open dagen en andere activiteiten. Deze informatie wordt niet verstrekt aan derden.
 3. Deelnemers die van House of media toegang hebben verkregen tot onze online diensten mag haar/zijn inlog- en accountgegevens (wachtwoord, gebruikersnaam en andere informatie) enkel voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Deze gegevens mogen niet verstrekt of gedeeld worden met anderen en/of derden.

Artikel 10: Acceptatie

 1. Ondergetekende van een inschrijving heeft kennis genomen van de uitgangspunten en doelstellingen van House of Media, zoals hier beschreven en verklaart zich hiermee akkoord.

HOUSE-OF-MEDIA

Woldweg 26
9734 AD Groningen

+31 50 36 002 99
info@house-of-media.nl

K.v.K : 020 703 02
BTW nr: 1625 16 733 B.01